Group Exhibition

Ivan Lukyanov, Slava Polishchuk, Asya Dodina, Alexander Ney, Naum Medovoy, Alex Katsenelinboigen, Gregory Gurevich, Alex Gurevich, Natalie Danilov and Maria Garsel